Compliment normatiu

Legislació Comunitat europea

 • Directiva del Parlament europeu i del Consell sobre requeriments de seguretat en túnels de la Xarxa Transeuropea de Carreteres (aprovada el 26 de febrer del 2004).

Legislació andorrana

 • Llei sobre la protecció civil, aprovada pel Consell General en la sessió del dia 20 de novembre de 1984.

Legislació francesa

 • Circular núm. 2000-63 del 25 d’agost sobre seguretat en túnels de la xarxa nacional de carreteres.
 • Transposició de la directiva europea núm. 2004/54/CE per a túnels de més de 500 metres de longitud.
 • Decret núm. 2005-701 del 24 de juny, defineix nous procediments i les parts interessades per a túnels nous i ja existents de més de 300 metres de longitud.
 • Circular núm. 2006-20, anul·la la circular núm. 2000-63 a excepció de la IT (instrucció tècnica).
 • Decret núm. 2006-1354 del 8 de novembre, modifica i completa els procediments i interventors definits en el decret anterior.

Legislació espanyola

 • Real Decret 635/2006, “sobre requisits mínims de seguretat en els túnels de carreteres de l’Estat” B.O.E. 27 de maig de 2006 i modificació del 31 de juliol.
 • Llei 25/1988, del 29 de juliol, de Carreteres.
 • Real decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
 • Real decret 13/1992, del 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació.
 • Real decret 1812/1994, del 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres.
 • A més de la legislación exposada, serveix com a referència, encara que no d’obligat compliment:

ORDRE del 19 de novembre de 1998 per la qual s’aprova la instrucció pel projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies pel transport terrestre (IOS 98). Aquesta ordre, malgrat haver estat anul·lada, constitueix un important punt de referència.